This website does not use cookies during its operation, therefore this kind of personal data is not processed. You can find further information about our data protection practices and data processing on the Privacy Policy page, available only in Hungarian.

Jogi nyilatkozat
A weboldal használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat szabályozza a weboldal és a rajta szereplő valamennyidokumentum, szöveg, kép, felvétel és egyéb anyag Felhasználó általi használatát. A weboldal használatának megkezdésével valamennyi Felhasználó elfogadja az alábbiakban meghatározott feltételeket és szabályokat.
1. Általános bevezetés
A weboldal megnyitásával az oldal Felhasználója elfogadja, hogy a jelen Jogi Nyilatkozat kötelezi őt. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal kérjük, ne használja a weboldalt.
2. A weboldal üzemeltetője
Cégnév:
Macrofleet Kft
Székhely:
1134 Budapest, Váci út 47.
Levelezési cím:
1134 Budapest, Váci út 47.
White House, Spaces

Adószám:
13815543-2-41
Cégjegyzékszám:
01-09-335282
Nyilvántartást vezető bíróság:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Képviselő:
Kis Zsolt ügyvezető
Telefonszám:
+36 20 449 2567
3. Szellemi tulajdonjogok
Valamennyi szellemi tulajdonjog – beleértve, de nem kizárólagossággal a weboldalon szereplő valamennyi szöveg, illusztráció, rajz, kép, videó, ötlet, módszer, tematika, hang, szoftver és egyéb anyag szerzői jogait – a weboldal üzemeltetőjének vagy partnerének tulajdonát képezi. A weboldalon szereplő információk – ellenkező rendelkezés hiányában – változatlan tartalommal, a forrás megjelölésével is, kizárólag a weboldal üzemeltetőjének előzetes hozzájárulásával terjeszthetők.

A weboldalon közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint lehetséges.
Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

A weboldalról származó részletek bármilyen célú használata, amely eltér a jelen feltételekben foglaltaktól, tilos.

Szigorúan tilos az oldal látogatójának a weboldal üzemeltetőjének jóváhagyása nélkül:

- kereskedelmi célokra használni a weboldalt, illetve annak bármely részét(vagy ezek másolatát) és/vagy a rajta szereplő szövegeket, egyéb tartalmakat;
- módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe (például nyomtatott dokumentumba, blogba vagy harmadik fél weboldalába)
4. Tartalom
A jelen weboldal tartalmát a weboldal üzemeltetője a lehető leggondosabban állította össze. A weboldal azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik. Az üzemeltető nem garantálja a weboldal tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a weboldal megszakítás- és hibamentes működését.
A weboldal üzemeltetője igyekszik biztosítani, hogy a weboldal folyamatosan elérhető legyen, de nem vállal felelősséget azért, ha a weboldal bármikor, bármennyi ideig mégis elérhetetlenné válna.
A weboldalhoz való hozzáférés felfüggeszthető értesítés nélkül, rendszerhiba, karbantartás vagy javítás miatt, illetve a weboldal üzemeltető ellenőrzési körén kívül eső okokból.
5. Felhasználói magatartás
Tilos az oldallal kapcsolatos mindennemű visszaélés (beleértve ebbe korlátozás nélkül, a feltörést).A weboldal üzemeltetője teljes mértékben együttműködik a rendvédelmi hatóságokkal és az ezen pontban írt rendelkezéseket megszegő Felhasználó azonosságának vagy tartózkodási helyének megállapítását kérő bíróságokkal.
6. Felelősség
A weboldal bármely célú látogatását, használatát az oldal Felhasználója saját felelősségére teszi, saját belátása alapján. A honlapon keresztül letöltött és megismert információ felhasználása önkéntes és kizárólag saját kockázatra végzett tevékenység. A weboldalon található információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak.

A jogszabályok által megengedett mértékig a weboldal üzemeltetője ezennel kizár minden felelősséget a weboldal Felhasználók általi használata, és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

- a weboldal Felhasználójának bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a weboldalon közzétett információ ösztönözte;
- a weboldal használatának lehetetlensége;
- a weboldalon szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.
7. Adatvédelem
A jelen weboldalon keresztül megadott személyes adatok kezelése teljes mértékben a weboldal üzemeltetőjének Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően történik.
8. Kapcsolat
Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne a weboldallal kapcsolatban, forduljon a weboldal üzemeltetőjéhez a fenti elérhetőségek bármelyikén.
9. Jogkövetkezmények
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen Jogi Nyilatkozatban foglaltak megsértése vagy engedély nélküli felhasználás esetén a weboldal üzemeltetője soron kívül felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval és a Felhasználót a jogsértés megszüntetésére, a jogosulatlan felhasználás abbahagyására szólítja fel.
Amennyiben a Felhasználó a weboldal üzemeltetőjének kérését figyelmen kívül hagyja, vagy haladéktalanul nem intézkedik a jogsértő állapot megszüntetéséről, a weboldal üzemeltetője megteszi a szükséges jogi lépéseket és ilyen módon érvényesíti jogos követelését. A felszólítás figyelmen kívül hagyása, vagy az abban írt határidő eredménytelen elteltét követően a weboldal üzemeltetőjét kötbér illeti meg.
Felhasználó ennek tudatában böngészi a weboldalt.
10. Egyéb rendelkezések
A weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot a jelen Jogi Nyilatkozat előzetes értesítésnélküli módosítására és megváltoztatására a jövőben. A jelen Jogi Nyilatkozatra és a weboldal Felhasználók általi használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.